Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH

Nguyễn Văn Bái

Lĩnh vực công việc phụ trách

- Lãnh đạo, chỉ đạo chung toàn bộ công việc và sự phát triển của Sở, ngành .Chịu trách nhiệm trước Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc điều hành , chỉ đạo các nhiệm vụ của Sở, ngành.
- Trực tiếp phụ trách các công việc: tổ chức bộ máy và cán bộ, kế hoạch – Tài chính, công tác hành chính  văn phòng, thanh tra, bình đẳng giới , thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ và xây dựng cơ bản của Sở, ngành
- Phụ trách các phòng và đơn vị: Văn phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Sở,   Trung tâm giới thiệu việc làm .
- Theo dõi các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp... hoạt động trong các lĩnh vực phụ trách.
- Là chủ tài khoản cơ quan, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, Kỷ luật của Sở, tham gia một số Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh...

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến