Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

VĂN PHÒNG QUỐC GIA VỀ GIẢM NGHÈO

Ngô Trường Thi

Lĩnh vực công việc phụ trách

- Chỉ đạo điều hành, quản lý chung mọi hoạt động của VPQGGN, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về các hoạt động của đơn vị
- Công tác tổ chức, quản lý đội ngũ công chức, người lao động.
- Công tác quản lý tài chính, tài sản của đơn vị

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến