Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

LÃNH ĐẠO BỘ

Nguyễn Bá Hoan

Phụ trách các đơn vị

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: người có công; bảo hiểm xã hội; quản lý lao động ngoài nước; chỉ đạo giải quyết đơn, thư của công dân và kiến nghị của cứ tri; phụ trách công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.
Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.
- Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ.
Phụ trách các đơn vị:
- Cục Người có công (bao gồm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục);
- Vụ Bảo hiểm xã hội; 
- Cục quản lý lao động ngoài nước;
- Trung tâm Lao động ngoài nước;
- Trung tâm Thông tin;
- Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam;
- Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến

Chung nhan Tin Nhiem Mang