Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động
Địa chỉ: 8b, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: vp@cird.gov.vn

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Nguyễn Duy Phúc

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     VÀ XÃ HỘI                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      -----------                                                                                                              ----------------------

         Số: 226/QĐ-LĐTBXH                                                                                  Hà Nội, ngày 25  tháng  02  năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động

  

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về quan hệ lao động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng, trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trình Bộ chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện vai trò trung gian trong hoạt động đối thoại, thương lượng giữa các bên trong quan hệ lao động theo yêu cầu của người lao động và người sử dụng lao động.

3. Hỗ trợ kỹ thuật trong việc đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động theo yêu cầu của người lao động, người sử dụng lao động và các cơ quan, tổ chức khác.

4. Tư vấn xây dựng, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, bao gồm:

a) Tư vấn về các giải pháp, mô hình phát triển quan hệ lao động, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động;

b) Tư vấn việc xây dựng và thực hiện các đề án, dự án về quan hệ lao động;

5. Theo dõi, phân tích, dự báo tình hình và xu hướng phát triển quan hệ lao động phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của Bộ.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu và thông tin về quan hệ lao động.

7. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ khác, bao gồm:

a) Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động;

b) Biên soạn tài liệu về kỹ năng đối thoại, thương lượng, thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động và các hình thức tham vấn trong quan hệ lao động;

c) Nghiên cứu cung cấp thông tin, kinh nghiệm trong nước và nước ngoài về quan hệ lao động;

d) Nghiên cứu, xây dựng các hình thức hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.

8. Kiến nghị với Bộ về các chính sách, giải pháp xây dựng và phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

9. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo sự phân công của Bộ.

11. Quản lý cán bộ, viên chức, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

1. Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động có Giám đốc và các Phó Giám đốc;

2. Các đơn vị trực thuộc gồm:

- Văn phòng;
- Phòng Hỗ trợ đối thoại và thương lượng;
- Phòng Thông tin- Phân tích.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị  thuộc Trung tâm; phân công, sắp xếp cán bộ, viên chức hợp lý đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                               BỘ TRƯỞNG

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Như Điều 6;
- Lưu VT, TCCB           

                                                                                                                          Nguyễn Thị Kim Ngân