Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động Xã hội
Địa chỉ: Tầng 17, Nhà làm việc liên cơ của Bộ LĐ-TBXH lô D25 Khu đô thị mới Cầu Giấy, ngõ 8B, Tôn Thất thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ilsat@molisa.gov.vn

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LAO ĐỘNG XÃ HỘI


Lê Đức Quang
Nguyễn Thị Vân

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     VÀ XÃ HỘI                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      -----------                                                                                                           ----------------------

         Số: 762/QĐ-LĐTBXH                                                                                  Hà Nội, ngày 19  tháng  6  năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dướng cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội (sau đây viết tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật, kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

2. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.

3. Trường có tên giao dịch tiếng Anh là: Training school on Labour and Social Affairs; viết tắt là: SOLASA.


Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.

2. Xây dựng  kế hoạch hoạt động hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Bộ phê duyệt.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trình Bộ thẩm định, phê duyệt và ban hành; biên soạn, tổ chức thẩm định, phê duyệt và ban hành tài liệu các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định; tham gia thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước bổ nhiệm đối với chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; chương trình quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tường đương; theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đối với cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, của ngành theo quy định.

5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng hành chính, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, hội nhập quốc tế thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức, pháp luật có liên quan quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, kiến thức khác cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

7. Hợp tác, liên kết với các tổ chức kiên quan trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng  quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, của ngành và cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị khác có nhu cầu.

8. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tácquốc tế, cung cấp các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

9. Điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ, ngành theo phân công của Bộ.

10. Thực hiện quản lý và cấp chứng chỉ cho cán bộ, công chức, viên chức, người học sau khi hoàn thành một chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

11. Quản lý về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc; tài chính, tài sản được giao, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được phân bố theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội có Hiệu trưởng và không quá 03 Phó Hiệu trưởng.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Tài chính - Kế toán;

c) Phòng Quản lý đào tạo;

d) Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu khoa học.

3. Các Khoa:

a) Khoa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý;

b) Khoa Bồi dưỡng chuyên ngành;

c) Khoa Quản lý hành chính nhà nước;

4. Tổ chức Đảng, đoàn thể theo quy định hiện hành.

Điều 4. Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội có trách nhiệm ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Quy chế chi tiêu nội bộ và các Quy chế khác phù hợp với quy định pháp luật; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường; rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, phân công, sắp xếp nhiệm vụ cụ thể đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 244/QĐ-LĐTBXH ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:                                                                                                                                                 BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 6;                                                                                                                                                (đã ký)
- Lưu VT, TCCB.

                                                                                                                                                              Đào Ngọc Dung