Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Văn phòng
Địa chỉ: 12 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

VĂN PHÒNG


1 - Làm đầu mối tổng hợp trình Cục

        a - Chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

        b - Chương trình, kế hoạch tháng, quý, năm của Cục về công tác chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; hợp tác quốc tế;

        c - Kế hoạch thu chi ngân sách cho các mặt công tác của Cục;

        2 - Tổ chức phối hợp công tác giữa các đơn vị trong Cục; quản lý và thực hiện công tác hành chính, quản trị;

        3 - Thực hiện công tác tài chính trong triển khai các chương trình, đề tài, dự án của Cục;

        4 - Tổ chức phối hợp các đơn vị của Cục trong công tác giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các Tổ chức phi Chính phủ hoạt động về an toàn lao động, bảo hộ lao động;

        5 - Quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp của Bộ; công tác thi đua - khen thưởng của Cục và thi đua - khen thưởng về bảo hộ lao động;

        6 - Quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Cục; tham gia và tổ chức thực hiện các dự án quốc tế trong lĩnh vực được phân công;

        7 - Tổ chức phối hợp các đơn vị của Cục trong công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức chuyên ngành, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực an toàn lao động; tiêu chí xếp hạng, định mức biên chế đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực an toàn lao động theo phân công của Cục;

        8 - Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục

        9 - Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

        10 - Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước, Bộ và Cục;

        11 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục giao./.