Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN ATVSLĐ


a. Chức năng: Đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động  (ATVSLĐ) theo quy định của pháp luật.

b. Nhiệm vụ:

Biên soạn tài liệu, nội dung, chương trình huấn luyện, nghiên cứu, xây dựng các phương pháp giảng dạy hiện đại về ATVSLĐ;

Huấn luyện, bồi dưỡng cho huấn luyện viên, giảng viên các phương pháp cải thiện điều kiện lao động, ảnh hưởng của các yếu tố nguy hiểm, độc hại, sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yếu tố nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động; giảng dạy thông qua cảnh báo, dụng cụ trực quan; Giới thiệu kinh nghiệm an toàn - vệ sinh lao động ở các nước tiên tiến;

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ ngạch viên chức kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động theo chương trình của Bộ;

Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo đúng qui định của pháp luật;

Thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo bồi dưỡng ATVSLĐ theo sự phân công của Bộ;

Hướng dấn, huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ và NSDLĐ.

Tham gia đánh giá chất lượng các hoạt động huấn luyện, đào tạo về ATVSLĐ.

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ.