Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm,hàng hóa đặc thù ATLĐ
Địa chỉ: 12 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM,HÀNG HÓA ĐẶC THÙ ATLĐ


1 - Nghiên cứu, xây dựng trình Cục

a - Chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

b - Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động;

      c - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động;

d - Quy định và hướng dẫn chung về thủ tục đăng ký, kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

e - Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

f - Tham gia thẩm định phục vụ cho Bộ có ý kiến đối với việc ban hành của các Bộ, nhành nghề:

- Quy trình kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

- Tiêu chí, điều kiện hoạt động của các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn;

g - Quy định, hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

2 - Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ về an toàn lao động và hoạt động về kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của các Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn thuộc Bộ theo phân công của Cục;

3 - Thực hiện công tác Thông báo và Điểm hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Bộ; quản lý cơ sở dữ liệu thông tin và trang Web về TBT của Bộ.

4 - Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

5 - Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

6 - Quản lý công chức, cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản được giao; phối hợp với văn phòng Cục trong công tác thi đua - khen thưởng về bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

7 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục giao.