Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Phòng Thông tin Tuyên truyền - Huấn luyện
Địa chỉ: 12 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

PHÒNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN - HUẤN LUYỆN


1 - Nghiên cứu, xây dựng trình Cục

      a - Chương trình kế hoạch, dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về thông tin, tuyên truyền, huấn luyện an toàn lao động, bảo hộ lao động;

      b - Các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn lao động, bảo hộ lao động;

      c - Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và triển khải thực hiện theo phân công của Cục;

      2 - Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

      3 - Quản lý công tác huấn luyện an toàn lao động (điều kiện tổ chức, tổ chức hoạt động huấn luyện, tiêu chuẩn giáo viên, huấn luyện viên tham gia huấn luyện an toàn lao động, nội dung huấn luyện về an toàn lao động);

      4 - Tổ chức, quản lý và phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các hoạt động của Mạng thông tin quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động; Mạng an toàn – vệ sinh lao động thuộc các nước trong khu vực ASEAN;

      5 - Quản lý cơ sở dữ liệu thông tin, trang Web về an toàn - vệ sinh lao động của Cục; cung cấp thông tin về an toàn - vệ sinh lao động cho trang Web của Bộ;

      6 - Tổ chức biên tập và phát hành Bản tin An toàn - vệ sinh lao động (tiếng Việt và tiếng Anh);

      7 - Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

      8 - Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

      9 - Quản lý công chức, cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản được giao; phối hợp với văn phòng Cục trong công tác thi đua - khen thưởng về bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

      10 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục giao