Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Phòng Chính sách bảo hộ lao động

PHÒNG CHÍNH SÁCH BẢO HỘ LAO ĐỘNG


1 - Nghiên cứu, xây dựng trình Cục

        b - Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về an toàn lao động, bảo hộ lao động.

        b - Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, bảo hộ lao động.

        c - Về chế độ bảo hộ lao động

        - Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động;

        - Tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động;

        - Bồi dưỡng bằng hiện vật;

        - Bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

        - Chế độ làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

        d - Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại,  nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

        e - Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và triển khai thực hiện theo phân công của Cục;

        f - Ý kiến để Cục trình Bộ tham gia với Bộ Y Tế trong ban hành danh mục bệnh nghề nghiệp;

        2 - Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

        3 - Tổ chức cập nhật, thống kê, báo cáo về tai nạn lao động;

        4 - Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

        5 - Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về an toàn lao động, bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

        6 - Quản lý công chức, cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản được giao; phối hợp với Văn phòng Cục trong công tác thi đua – khen thưởng về bảo hộ lao động theo phân công của Cục;

        7 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục giao.