Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tạp chí Lao động và Xã hội
Địa chỉ: Tầng 8, Nhà làm việc liên cơ của Bộ LĐ-TBXH lô D25 Khu đô thị mới Cầu Giấy, ngõ 7, Tôn Thất thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

TẠP CHÍ LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI

Trần Ngọc Diễn

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     VÀ XÃ HỘI                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      -----------                                                                                                              ----------------------

         Số:1011 /QĐ-LĐTBXH                                                                                  Hà Nội, ngày 08  tháng  07  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạp chí Lao động và Xã hội là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng thông tin lý luận, nghiệp vụ; tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Tạp chí Lao động và Xã hội có tên giao dịch quốc tế là Magazine of Labour and Social Affairs.

Điều 2. Tạp chí Lao động và Xã hội có nhiệm vụ:

1. Trình Bộ kế hoạch phát triển dài hạn và hàng năm của Tạp chí.

2. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Phổ biến các mô hình điển hình, biểu dương người tốt, việc tốt; đấu tranh với những vi phạm, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ.

3. Trao đổi lý luận, nghiệp vụ; thông tin về kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội và các hoạt động khác của Bộ, ngành.

4. Tổ chức biên tập và phát hành Tạp chí in, Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội.

5. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức có liên quan để in ấn, xuất bản, phát hành các chuyên đề, ấn phẩm về lĩnh vực lao động, người có công, xã hội và các chuyên đề, ấn phẩm khác theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp Trung tâm Thông tin hoàn thiện và không ngừng nâng cao chất lượng Trang Thông tin điện tử, đáp ứng yêu cầu của Bộ, ngành.

7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, sự kiện truyền thông phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật.

8. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức theo sự phân công của Bộ.

9. Quản lý công chức, viên chức, người lao động; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Báo Lao động và Xã hội:

1. Tạp chí Lao động và Xã hội có Tổng Biên tập và một số Phó Tổng biên tập;

2. Các tổ chức trực thuộc gồm:

a) Phòng Thư ký tòa soạn;

b) Phòng Phóng viên;

c) Phòng Hành chính - Trị sự;

d) Phòng Kế toán - Tài vụ;

e) Văn phòng đại diện phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội có trách nhiệm ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và quan hệ công tác của Tạp chí; quy định chức năng, nhiệm vụ cho các tổ chức trực thuộc; sắp xếp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Tạp chí Lao động và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 519/QĐ-LĐTBXH ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao động và Xã hội.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                               BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 7

- Lưu VT, TCCB           

                                                                                                                          Phạm Thị Hải Chuyền