Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 12 Ngô Quyền - Hà nội

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Ðỗ Chí Dũng
Lưu Tiến Dũng
Trần Tuấn Cường
Đào Ngọc Phong

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     VÀ XÃ HỘI                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      -----------                                                                                                              ----------------------

         Số:198/QĐ-LĐTBXH                                                                                  Hà Nội, ngày 21  tháng  02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu

tổ chức của Trung tâm Thông tin

 

  BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện chức năng đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin; tổ chức các hoạt động thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; cung cấp các dịch vụ liên quan đến thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định; tên giao dịch quốc tế là: Labour and Social Affairs Information Center, viết tắt là LASIC.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển hệ thống thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

2. Về hoạt động thông tin:

a) Trình Bộ trưởng ban hành các quy định, quy chế về công tác thông tin phục vụ quản lý nhà nước của Bộ;

b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ nghiên cứu, xây dựng trình Bộ về phương án tổ chức hệ thống thông tin thống nhất trong ngành

c) Thực hiện chức năng đầu mối thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước của Bộ, ngành;

d) Tổ chức xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội phục vụ quản lý nhà nước của Bộ, ngành; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ;

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định và phân công của Bộ;

e) Phát hành các sản phẩm thông tin theo quy định.

3. Về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin:

a) Trình Bộ trưởng ban hành, sửa đổi các quy định; quy chế ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ, ngành;

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của Bộ theo quy định;

c) Xây dựng và thực hiện các phương án đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Bộ, ngành; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai các biện pháp an toàn, an ninh thông tin theo quy định; quản trị hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ, bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt; hỗ trợ sử dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức của Bộ, ngành;

d) Xây dựng, quản lý, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử, Hệ điều hành tác nghiệp (eMolisa), hệ thống thư điện tử (@molisa.gov.vn) của Bộ; thường trực Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Bộ; phối hợp các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, quản lý, vận hành website (trang thông tin điện tử) của mỗi đơn vị;

đ) Chủ trì tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, hiện đại hóa hành chính của Bộ, kết nối với mạng thông tin hành chính điện tử và cổng thông tin điện tử của Chính phủ; tham mưu các giải pháp công nghệ trong triển khai Chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ.

e) Chủ trì thẩm định thiết kế sơ bộ và tham gia với Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định các phần mềm ứng dụng, các hệ thống hoặc cấu phần công nghệ thông tin thuộc các dự án công nghệ thông tin do Bộ quản lý; tiếp nhận, quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin được bàn giao cho Bộ thông qua các dự án công nghệ thông tin của Chính phủ hoặc của các tổ chức trong và ngoài nước.

4. Về hoạt động thống kê:

a) Tổ chức điều tra, báo cáo, phân tích thông tin thống kê lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo sự phân công của Bộ.

b) Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê và cập nhật, lưu trữ dữ liệu, tài liệu điều tra thống kê trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

5. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị và đúng quy định của pháp luật.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của Nhà nước và của Bộ.

7. Tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực được phân công.

8. Thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực được phân công; tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho công chức, viên chức của Bộ, ngành,

9. Quản lý công chức, viên chức, người lao động; quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin

1. Trung tâm Thông tin có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định;

2. Các phòng chức năng gồm:

a) Phòng Thông tin Lao động xã hội và Thống kê;

b) Phòng Thông tin Đối ngoại;

c) Phòng Hệ thống;

d) Phòng Phát triển ứng dụng;

đ) Văn phòng.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Thông tin có trách nhiệm xây dựng, ban hành các quy định, quy chế làm việc của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc; quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm theo thẩm quyền và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, phân công, phân cấp của Bộ trưởng.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1386/QĐ-LĐTBXH ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                               BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 7

- Lưu VT, TCCB           

                                                                                                                               Đào Ngọc Dung