Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm

TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ DỊCH VỤ VIỆC LÀM

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     VÀ XÃ HỘI                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      -----------                                                                                                              ----------------------

         Số:1461 /QĐ-LĐTBXH                                                                                  Hà Nội, ngày 30  tháng  10  năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm Quốc gia dự báo

Và thông tin thị trường lao động

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;
 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
 

Căn cứ Nghị định số 186/ ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-LĐTBXH ngày 30/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Việc lam;
 

Căn cứ Công văn số 306/BNV-TCBC ngày 07/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động;
 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Việc làm.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thành lập Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; có chức năng thu thập, phân tích, dự báo, cung cấp thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước; cung cấp dịch vụ thông tin thị trường lao động cho các tổ chức và cá nhân.

 

Điều 2 : Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động nhiệm vụ:

1. Về dự báo thị trường lao động

-         Tổ chức nghiên cứu, phân tích và dự báo biến động của các yếu tố thị trường lao động phục vụ quản lý nhà nước về thị trường lao động và định hướng công tác đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước;

-         Phối hợp với các cơ quan liên quan dự báo nhu cầu nhân lực theo trình độ và ngành nghề của nền kinh tế quốc dân; đề xuất với cơ quan chức năng việc phân bổ và sử dụng nguồn nhân lực phù hợp vơi skế hoạch phát triển ở các ngành, các vùng, các khu công nghiệp;

-         Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin về phân tích, dự báo thị trường lao động đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm Giới thiệu việc làm và đối tượng có nhu cầu.

2. Về thông tin thị trường lao động

-         Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin thị trường lao động;

-         Tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động;

-         Tổ chức điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin thị trường lao động;

-         Cung cấp thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước tới người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng khác có nhu cầu;

-         Làm đầu mối phối hợp với hoạt động thông tin thị truờng lao động, bao gồm: tiếp nhận và phổ biến thông tin thị trường lao động đối với các cơ quan liên quan của các Bộ, ngành, địa phương;

-         Hợp tác quốc tế và các vấn đề liên quan đến xây dựng và phát triển hệ thống thông tin và dự báo thị trường lao động quốc gia theo quy định của Nhà nước và của Bộ.

3. Quản lý cán bộ, viên chức, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Cục Việc làm

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

 

 

Điều 3: Cơ cấu tổ chức bộ máy

 

  1. Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động có Giám đốc và các Phó Giám đốc.
  2. Các đơn vị trực thuộc gồm:

-         Phòng Phân tích và dự báo ;

-         Phòng Thông tin thị trường lao động;

-         Văn phòng Trung tâm

Điều 4: Giám đốc Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động quy định nhiệm vụ cụ thể cho các Phòng và Văn phòng; xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Trung tâm sau khi được Cục trưởng Cục việc làm phê duyệt; thực hiện quản lý; sử dụng cán bộ, viên chức theo quy định của nhà nước, phân cấp của Bộ và Cục Việc làm;

Điều 5: Giám đốc Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin thị trường lao động là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực hoạt động lao động, người có công và xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được phép mở tài khoản tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để giao dịch, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Pháp luật.

Điều 6 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 7 : Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục việc làm, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                                               KT. BỘ TRƯỞNG

- Lãnh đạo Bộ để báo cáo                                                                                   THỨ TRƯỞNG

- Bộ Nội Vụ

- Bộ Tài chính

Như Điều 7

- Lưu VT, TCCB           

                                                                                                                               Nguyễn Thanh Hòa