Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Trung tâm Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động
Địa chỉ: Số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

 

Địa chỉ:  
Điện thoại:  
Fax: 
Chức năng nhiệm vụ:Ẩn/Hiện chi tiết

Văn bản gốc: 
Nội dung chi tiết văn bản


       BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

           VÀ XÃ HỘI                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     
        -----------------                                                                                       -----------------------------      

          Số: 1176/2004/QĐ-LĐTBXH                                                             Hà Nội, ngày  30  tháng  01  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Về việc thành lập Trung tâm Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động


BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

           Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

           Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

             Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

            Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,  Cục trưởng Cục An toàn Lao động,

 

QUYẾT ĐỊNH
 

Điều 1: Thành lập Trung tâm Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động trực thuộc Cục An toàn lao động để thực hiện chức năng đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật.
             Trung tâm có Trụ sở tại Hà nội.

Điều 2: Nhiệm vụ của Trung tâm Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động:
- Xây dựng kế hoạch huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động dài hạn và hàng năm trình Cục trưởng Cục AN toàn lao động và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
- Biên soạn tài liệu, nội dung, chương trình huấn luyện về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động cho các lớp huấn luyện chung, huấn luyện theo chuyên đề; nghiên cứu, xây dựng các phương pháp giảng dạy hiện đại về an toàn - vệ sinh lao động;
- Huấn luyện, bồi dưỡng cho huấn luyện viên, giảng viên về an toàn - vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động; đồng thời huấn luyện các kiến thức mới về an toàn - vệ sinh lao động; các phương pháp cải thiện điều kiện lao động, ảnh hưởng của các yếu tố nguy hiểm, độc hại, sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động; giảng dạy thông qua cảnh báo, dụng cụ trực quan; giới thiệu kinh nghiệm an toàn - vệ sinh lao động của các nước;
- Hướng dẫn, huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động;
- Tham gia đánh giá chất lượng của các hoạt động huấn luyện, đào tạo về an toàn - vệ sinh lao động;
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động;
- Quản lý tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chính, tài sản được giao theo qui định của Nhà nước, của Bộ và của Cục;
- Trung tâm được sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ cán bộ chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác Bộ giao, theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Trung tâm huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động có Giám đốc và Phó Giám đốc giúp việc:
- Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:
 + Phòng Kế  hoạch - Tổng hợp;
+ Phòng huấn luyện An toàn lao động;
+ Phòng huyến luyện Vệ sinh lao động.
- Giám đốc Trung tâm huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác nội bộ đơn vị sau khi được Cục trưởng Cụ An toàn lao động phê duyệt; quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc Trung tâm; Phân công  nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong Trung tâm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4: Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tự trang trải chi phí, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo quy định.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này