Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tạp chí Gia đình và Trẻ em
Địa chỉ: Số 37 A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội
Email: giadinhvatreem@fpt.vn

TẠP CHÍ GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

Phùng Quốc Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1184/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạp chí Gia đình và Trẻ em là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin lý luận nghiệp vụ, tư vấn về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Tạp chí Gia đình và Trẻ em có tên giao dịch quốc tế là Magazine of Family and Children.

Điều 2. Tạp chí Gia đình và Trẻ em có nhiệm vụ:

1. Trình Bộ kế hoạch phát triển dài hạn và hàng năm của Tạp chí.

2. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Phổ biến các mô hình điển hình, biểu dương người tốt, việc tốt; đấu tranh với những hành vi xâm phạm quyền trẻ em, những biu hiện tham nhũng, tiêu cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các lĩnh vực khác của Bộ theo quy định của pháp luật.

3. Trao đổi lý luận, nghiệp vụ; thông tin về kết quả nghiên cứu, kiến thức khoa học, kinh nghiệm, tư vấn về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

4. Tổ chức biên tập, in ấn, xuất bản và phát hành Tạp chí.

5. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức có liên quan để xuất bản, phát hành các chuyên đề, ấn phm về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các chuyên đề, ấn phẩm khác theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ.

6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, sự kiện truyền thông phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, các chương trình nhân đạo, từ thiện và các hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các lĩnh vực khác của Bộ, ngành theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức theo sự phân công của Bộ.

8. Quản lý công chức, viên chức, người lao động; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Gia đình và Trẻ em:

1. Tạp chí Gia đình và Trẻ em có Tổng Biên tập và một số Phó Tổng Biên tập;

2. Các tổ chức trực thuộc:

a) Ban Thư ký, Biên tập;

b) Phòng Hành chính - Trị sự - Kế toán;

c) Phòng Phát hành và quảng cáo;

d) Văn phòng Đại diện phía Nam.

Điều 4. Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình và Trẻ em có trách nhiệm ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và quan hệ công tác của Tạp chí; quy định chức năng, nhiệm vụ cho các tổ chức trực thuộc; sắp xếp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Tạp chí Gia đình và Trẻ em có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 520/QĐ-LĐTBXH ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Gia đình và Trẻ em.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình và Trẻ em, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như Điều 7;
Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền