Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Báo Lao động và Xã hội
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 3, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

BÁO LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI


Nguyễn Thu Hằng

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     VÀ XÃ HỘI                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      -----------                                                                                                              ----------------------

         Số:1018 /QĐ-LĐTBXH                                                                                  Hà Nội, ngày 09  tháng  07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu

tổ chức của Báo Lao động và Xã hội

   

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

    QUYẾT ĐỊNH:    

Điều 1. Báo Lao động và Xã hội là đơn vị sự nghiệp, cơ quan ngôn luận thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lao động, người có công và xã hội.

Báo Lao động và Xã hội có tên giao dịch quốc tế là Newspaper of Labour and Social Affairs.

Điều 2. Báo Lao động và Xã hội có nhiệm vụ:

1. Trình Bộ kế hoạch phát triển dài hạn và hàng năm của Báo.

2. Tuyên truyền, phổ biến, vận động các tổ chức, nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Phổ biến các mô hình điển hình, biểu dương người tốt, việc tốt; đấu tranh với những vi phạm, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ.

3. Phản ánh tâm tư nguyện vọng, đời sống của người lao động, người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội thuộc phạm vi Bộ, ngành quản lý.

4. Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành báo in, báo điện tử lao động và xã hội.

5. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức có liên quan để xuất bản, phát hành các chuyên đề, ấn phẩm về lĩnh vực lao động, người có công, xã hội và các chuyên đề, ấn phẩm khác theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, sự kiện truyền thông phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị và quy định của pháp luật.

7. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức theo sự phân công của Bộ.

8. Quản lý công chức, viên chức, người lao động; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Báo Lao động và Xã hội:

1. Báo Lao động và Xã hội có Tổng Biên tập và một số Phó Tổng biên tập;

2. Các tổ chức trực thuộc gồm:

a) Ban Thư ký tòa soạn;

b) Ban Phóng viên;

c) Ban Biên tập Báo điện tử;

d) Phòng Hành chính - Trị sự;

đ) Phòng Quảng cáo và Truyền thông;

e) Phòng Kế toán - Tài vụ;

g) Văn phòng đại diện miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh;

h) Văn phòng đại diện Nam miền Trung và Tây Nguyên tại Thành phố Nha Trang.

Báo Lao động và Xã hội có phóng viên thường trú tại một số địa phương.

Điều 4. Tổng Biên tập Báo Lao động và Xã hội có trách nhiệm ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và quan hệ công tác của Báo; quy định nhiệm vụ cho các tổ chức trực thuộc; sắp xếp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Báo Lao động và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 514/QĐ-LĐTBXH ngày 10/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Lao động và Xã hội.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.    

 

Nơi nhận:                                                                                                               BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 7

- Lưu VT, TCCB           

                                                                                                                          Phạm Thị Hải Chuyền