Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DẠY NGHỀ

 

 Điều 1 : Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Tổng cục Dạy nghề, có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực dạy nghề; đào tạo sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
        Điều 2 : Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề thực hiện các nhiệm vụ sau :
        1- Trình Tổng cục kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng khoa học dài hạn và hàng năm về đào tạo nghề
2-Nghiên cứu khoa học cơ bản về hoạch định chiến lược, các chính sách về đào tạo nghề.
3-Nghiên cứu cơ bản, cơ sở khoa học về xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo nghề; nghiên cứu phát triển thiết bị và học liệu; nghiên cứu về chuẩn đào tạo nghề và phát triển kỹ năng; xây dựng hệ thống kiểm định và đánh giá chất lượng dạy nghề.
4- Nghiên cứ thử nghiệm và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào đạo tạo và sản xuất, thực hiện chuyển giao công nghệ đào tào nghề.
5- Nghiên cứ khoa học quản lý về đào tạo nghề.
6- Nghiên cứu dự báo về đào tạo nghề và điều tra cơ bản phục vụ nghiên cứ khoa học về dạy nghề.
7- Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin - thống kê về đào tạo nghề.
8- Tổ chức liên kết đào tạo trình độ sau đại học theo quy định. Tham gia bồi dưỡng và giảng dạy tại các cơ sở dạy nghề, bồi dưỡng về các lĩnh vực khoa học dạy nghề, quản lý dạy nghề cho cán bộ trong và ngoài ngành.
9- Biên soạn, in ấn, xuất bản các ấn phẩm, phổ biến thông tin về đào tạo nghề.
10- Thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ về nghiên cứu, triển khai theo quy định
11- Tham gia thẩm định, điánh giá các chương trình, dự án, các công trình nghiên cứu về dạy nghề.
12-Hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu khoa học về đào tạo nghề.
13-Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chế độ chính sách đãi ngộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nghỉ hưu, thôi việc, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý của Viện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản ly của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
14- Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật
15-Thực hiện các nhiệm vụ các do Tổng cục trưởng giao.
Điều 3 : Cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề
1- Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề có Viện trưởng, một số Phó Viện trưởng giúp việc
2- Tổ chức bộ máy của Viện gồm:
- Phòng Tổng hợp – Đối ngoại;
- Phòng Tổ chức – Hành chính;
- Phòng Kế toán – Tài vụ;
- Phòng Nghiên cứu chính sách đào tạo nghề;
- Phòng Nghiên cứu Chương trình, Phương pháp dạy nghề;
- Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo
- Trung tâm Nghiên cứu Phát triển kỹ năng và Chuẩn đạo tạo nghề;
- Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và thực nghiệm;
- Tạp chí KHoa học dạy nghề;
Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề có Hội đồng khoa học được tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, tùy theo nhu cầu công việc, Viện trưởng quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn khác.
Điều 4 : Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề quy định chức năng nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế của Viện theo quy định hiện hành; quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, viên chức trong Viện đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Điều 5: Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.
Trụ sở của Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề đặt tại thành phố Hà Nội.
Điều 6 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây của Tổng cục Dạy nghề trái với quyết định này.
Điều 7 : Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.