Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 301
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1064/LĐTBXH-BHXH 18/03/2019

Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH v/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 143/2018/NĐ-CP

125/NQ-CP 08/10/2018

Nghị quyết số 125/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

4169/GM-LĐTBXH 05/10/2018

Giấy mời tham dự Hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp

4170/GM-LĐTBXH 05/10/2018

Giấy mời tham dự Hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Cao Bằng

3883/LĐTBXH-TTr 17/09/2018

Công văn số 3883/LĐTBXH-TTr V/v ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

3771/GM-LĐTBXH 10/09/2018

Giấy mời tham dự Hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách về bảo hiểm xã hội

3755/LĐTBXH-KHTC 06/09/2018

Công văn số 3755/LĐTBXH-KHTC v/v xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

3479/LĐTBXH-BHXH 22/08/2018

Công văn số 3479/LĐTBXH-BHXH V/v tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

3016/LĐTBXH-BHXH 30/07/2018

V/v tiền lương đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/1/2018

2935/GM-LĐTBXH 20/07/2018

Tham dự Hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách về bảo hiểm xã hội