Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 305
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
2611/LĐTBXH-TCCB 10/08/2021

Công văn số 2611/LĐTBXH-TCCB V/v triển khai văn bản mới

1511/LĐTBXH-BHXH 04/05/2020

Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH v/v hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

1270/QĐ-BHXH 30/09/2019

Quyết định số 1270/QĐ-BHXH ngày 30/9/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

3639/BHXH-CNTT 27/09/2019

Công văn số 3639/BHXH-CNTT ngày 27/9/2019 V/v tạo lập biên bản Giám định Y khoa

1064/LĐTBXH-BHXH 18/03/2019

Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH v/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 143/2018/NĐ-CP

125/NQ-CP 08/10/2018

Nghị quyết số 125/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

4169/GM-LĐTBXH 05/10/2018

Giấy mời tham dự Hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp

4170/GM-LĐTBXH 05/10/2018

Giấy mời tham dự Hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Cao Bằng

3883/LĐTBXH-TTr 17/09/2018

Công văn số 3883/LĐTBXH-TTr V/v ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

3771/GM-LĐTBXH 10/09/2018

Giấy mời tham dự Hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách về bảo hiểm xã hội

Chung nhan Tin Nhiem Mang