Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 230
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1747/QĐ-LĐTBXH 21/11/2019

Quyết định số 1747/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động

1732/QĐ-LĐTBXH 19/11/2019

Quyết định số 1732/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động

4796/LĐTBXH-VP 11/11/2019

Công văn số 4796/LĐTBXH-VP V/v hướng dẫn khen thưởng trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

1660/QĐ-LĐTBXH 06/11/2019

Quyết định số 1660/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm dịch vụ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động

1155/QĐ-LĐTBXH 16/08/2019

Quyết định số 1155 Về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

475/ATLĐ-PCTTr 02/08/2019

Công văn số 475/ATLĐ-PCTTr V/v chấn chỉnh việc thực hiện quy định về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2

1093/QĐ-LĐTBXH 02/08/2019

Quyết định số 1093/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động

741/QĐ-LĐTBXH 07/06/2019

Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I

1492/CV-BCĐTƯ 18/04/2019

Công văn 1492/CV-BCĐTƯ v/v tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

1196/LĐTBXH-ATLĐ 28/03/2019

Công văn số 1196/LĐTBXH-ATLĐ v/v triển khai hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2019 và chi phí quản lý từ Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN