Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 232
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1731/LĐTBXH-ATLĐ 19/05/2020

Công văn số 1731/LĐTBXH-ATLĐ V/v phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do thi công xây dựng

1725/LĐTBXH-KHTC 19/05/2020

Công văn số 1725/LĐTBXH-KHTC V/v bổ sung cơ sở xây dung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP

1747/QĐ-LĐTBXH 21/11/2019

Quyết định số 1747/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động

1732/QĐ-LĐTBXH 19/11/2019

Quyết định số 1732/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động

4796/LĐTBXH-VP 11/11/2019

Công văn số 4796/LĐTBXH-VP V/v hướng dẫn khen thưởng trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

1660/QĐ-LĐTBXH 06/11/2019

Quyết định số 1660/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm dịch vụ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động

1155/QĐ-LĐTBXH 16/08/2019

Quyết định số 1155 Về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

475/ATLĐ-PCTTr 02/08/2019

Công văn số 475/ATLĐ-PCTTr V/v chấn chỉnh việc thực hiện quy định về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2

1093/QĐ-LĐTBXH 02/08/2019

Quyết định số 1093/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động

741/QĐ-LĐTBXH 07/06/2019

Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I