Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5553
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
110/KHLĐ-QLKH 18/03/2020

Thông báo 110/KHLĐ-QLKH V/v giao trực tiếp cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ năm 2020

970/LĐTBXH-TTr 17/03/2020

Công văn số 970/LĐTBXH-TTr V/v thực hiện chiến dịch thanh tra năm 2020 lĩnh vực bảo hiểm xã hội

284/QĐ-LĐTBXH 12/03/2020

Quyết định số 284/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu năm 2020 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở 35 Trần Phú

825/LĐTBXH-KHTC 11/03/2020

Công văn số 825/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2019

735/LĐTBXH-TCCB 04/03/2020

Công văn số 735/LĐTBXH-TCCB V/v thông báo Chương trình học bổng Chính phủ Australia

219/QĐ-LĐTBXH 27/02/2020

Quyết định số 219/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

528/LĐTBXH-KHTC 17/02/2020

Công văn số 528/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

466/LĐTBXH-VP 13/02/2020

Công văn số 466/LĐTBXH-VP V/v lấy ý kiến nhân dân xét phong tăng danh hiệu "Anh hùng lao động" cho các tập thể, cá nhân của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

120/TCTK-PPCĐ 11/02/2020

Công văn số 120/TCTK-PPCĐ V/v thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới năm 2019

862-CV/BCSĐ 11/02/2020

Công văn số 862-CV/BCSĐ V/v triển khai Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW