Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 1738
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1115/QĐ-LĐTBXH 18/09/2020

Quyết định số 1115/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu in sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần cung lao động năm 2020 của Cục Việc làm

3583/LĐTBXH-VL 18/09/2020

Công văn số 3583/LĐTBXH-VL V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030

3336/LĐTBXH-KHTC 27/08/2020

Công văn số 3336/LĐTBXH-KHTC V/v thực hiện cắt giảm, tiết kiệm dự toán kinh phí chi hoạt động quản lý BHTN và bảo hiểm TNLĐ, BNN 6 tháng cuối năm 2020

2885/LĐTBXH-VL 03/08/2020

Xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết Điều 39 Luật Việc làm về doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

2886/LĐTBXH-VL 03/08/2020

Xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

2855/LĐTBXH-VL 03/08/2020

Về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết Điều 39 Luật Việc làm về doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

580/QĐ-LĐTBXH 26/05/2020

Quyết định so 580/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020, Dự án "Phát triển thị trường lao động và việc làm" năm 2020 của Cục Việc làm

755/CVL-QLLĐ 01/08/2019

Công văn số 755/CVL-QLLĐ V/v xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

1592/LĐTBXH-PC 25/04/2019

Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

1333/LĐTBXH-QHLĐTL 08/04/2019

Công văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng