Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 1732
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
580/QĐ-LĐTBXH 26/05/2020

Quyết định so 580/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020, Dự án "Phát triển thị trường lao động và việc làm" năm 2020 của Cục Việc làm

755/CVL-QLLĐ 01/08/2019

Công văn số 755/CVL-QLLĐ V/v xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

1592/LĐTBXH-PC 25/04/2019

Công văn số 1592/LĐTBXH-PC v/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

1333/LĐTBXH-QHLĐTL 08/04/2019

Công văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng

272/QĐ-LĐTBXH 07/03/2019

Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

4455/LĐTBXH-QHLĐTL 23/10/2018

Công văn số 4455/LĐTBXH-QHLĐTL v/v thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng

4421/LĐTBXH-QHLĐTL 22/10/2018

Công văn số 4421/LĐTBXH-QHLĐTL v/v báo cáo thực hiện chính sách lao động dôi dư

3761/LĐTBXH-VL 07/09/2018

Công văn số 3761/LĐTBXH-VL v/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

3578/LĐTBXH-QHLĐTL 30/08/2018

Công văn số 3578/LĐTBXH-QHLĐTL V/v quỹ tiền lương năm 2017 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

3569/LĐTBXH-QHLĐTL 29/08/2018

Công văn số 3569/LĐTBXH-QHLĐTL V/v xếp lương Trưởng ban kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển địa phương