Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10614
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1104/LĐTBXH-BĐG 27/03/2020

Công văn số 1104/LĐTBXH-BĐG V/v báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và đề xuất Chiến lược 2021-2030

1103/LĐTBXH-BĐG 27/03/2020

Công văn số 1103/LTBXH-BĐG V/v báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và đề xuất chiến lược 2021-2030

110/KHLĐ-QLKH 18/03/2020

Thông báo 110/KHLĐ-QLKH V/v giao trực tiếp cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ năm 2020

970/LĐTBXH-TTr 17/03/2020

Công văn số 970/LĐTBXH-TTr V/v thực hiện chiến dịch thanh tra năm 2020 lĩnh vực bảo hiểm xã hội

284/QĐ-LĐTBXH 12/03/2020

Quyết định số 284/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu năm 2020 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở 35 Trần Phú

825/LĐTBXH-KHTC 11/03/2020

Công văn số 825/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2019

744/LĐTBXH-TCGDNN 05/03/2020

Công văn số 744/LĐTBXH-TCGDNN V/v đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo GDNN

735/LĐTBXH-TCCB 04/03/2020

Công văn số 735/LĐTBXH-TCCB V/v thông báo Chương trình học bổng Chính phủ Australia

666/LĐTBXH-TE 27/02/2020

Công văn số 666/LĐTBXH-TE V/v hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2020

219/QĐ-LĐTBXH 27/02/2020

Quyết định số 219/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội