Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10729
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1123/QĐ-LĐTBXH 22/09/2020

Quyết định 1123/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2020

1119/QĐ-LĐTBXH 21/09/2020

Quyết định 1119/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt Kế hoạch sửa chữa, mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2020 của Văn phòng Bộ

1113-CV/BCSĐ 18/09/2020

Công văn số 1113-CV/BCSĐ V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020)

1115/QĐ-LĐTBXH 18/09/2020

Quyết định số 1115/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu in sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần cung lao động năm 2020 của Cục Việc làm

1114/QĐ-LĐTBXH 18/09/2020

Quyết định 1114/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu di chuyển, ngăn chia phòng và hệ thống điện - điện nhẹ tại trụ sở đi thuê để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1112/QĐ-LĐTBXH 18/09/2020

Quyết định 1112/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

3577/LĐTBXH-TCCB 17/09/2020

Công văn 3577/LĐTBXH-TCCB V/v tham dự lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm"

1106/QĐ-LĐTBXH 16/09/2020

Quyết định 1106/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng thành phố Hồ Chí Minh

3556/TB-BLĐTBXH 15/09/2020

Thông báo 3556/TB-BLĐTBXH Về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của các Thứ trưởng

3506/LDDTBXH-KHTC 11/09/2020

Công văn số 3506/LDDTBXH-KHTC V/v báo cáo tình hình thực hiện Dự toán Pháp lệnh ưu đãi NCC năm 2020