Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 11118
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
2108/LĐTBXH-QLLÐNN 08/06/2023

Công văn số 2108/LĐTBXH-QLLÐNN V/v công ty TNHH Phát triển quốc tế Sao Việt Incores nộp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

394-CV/BCSĐ 07/06/2023

Công văn số 394-CV/BCSĐ Triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW

2054/TB-LĐTBXH 05/06/2023

Thông báo số 2054/TB-LĐTBXH Vv đăng ký thực hiện dự án, mô hình đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2023

2021/LĐTBXH-KHTC 02/06/2023

Công văn số 2021/LĐTBXH-KHTC V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

1972/LĐTBXH-BTXH 30/05/2023

Công văn số 1972/LĐTBXH-BTXH V/v chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân

1514/TB-LĐTBXH 26/04/2023

Thông báo số 1514/TB-LĐTBXH về việc Thông báo kết luận việc tiếp công dân của Bộ trưởng tháng 4/2023

1229/TB-LĐTBXH 07/04/2023

Thông báo số 1229/TB-LĐTBXH Tình hình tai nạn lao động năm 2022

339/QĐ-LĐTBXH 29/03/2023

Quyết định số 339/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2023

289/QĐ-LĐTBXH 16/03/2023

Quyết định số 289/QĐ-LĐTBXH Ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng trợ cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030

03/QĐ-UBQGNKT 14/03/2023

Quyết định số 03/QĐ-UBQGNKT Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gai về người khuyết tật Việt Nam năm 2023

Chung nhan Tin Nhiem Mang