Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10916
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1019/QĐ-LĐTBXH 10/09/2021

Quyết định số 1019/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc cử công chức, viên chức tham dự lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính năm 2021

1018/QĐ-LĐTBXH 10/09/2021

Quyết định số 1018/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc cử công chức, viên chức tham dự lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán viên năm 2021

3037/LĐTBXH-TCCB 10/09/2021

Công văn số 3037/LĐTBXH-TCCB VV báo cáo, đề xuất biên chế công chức, số lượng người làm việc gđ 2022-2026

3036/LĐTBXH-TCCB 09/09/2021

Công văn số 3036/LĐTBXH-TCCB V/v thông báo học bổng toàn phần Chevening 2022/2023

3031/LĐTBXH-VP 09/09/2021

Công văn số 3031/LĐTBXH-VP V/v thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

105/NQ-CP 09/09/2021

Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

2997/LĐTBXH-KHTC 07/09/2021

Công văn số 2997/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2021

1006/QĐ-LĐTBXH 01/09/2021

Quyết định số 1006/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Xây dựng phòng dạy học trực tuyến" của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

2919/LĐTBXH-TE 31/08/2021

Công văn số 2919/LĐTBXH-TE V/v hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2021

1001/QĐ-LĐTBXH 30/08/2021

Quyết định số 1001/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đặt hàng dịch vụ báo chí năm 2021 của Cục Trẻ em

Chung nhan Tin Nhiem Mang