Hội nghị “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập” (Ngày 20 tháng 8 năm 2022)

8/19/2022 11:24:00 AM

Tài liệu phục vụ Hội nghị “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập” ngày 20 tháng 8 năm 2022.