Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 -2025

11/18/2021 4:37:00 PM

 Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Theo đó phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 6,5%/năm.


infographic5774292.jpg