Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Lê Văn Hiến

Giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động từ năm 1945-1946

 

Quê Quán: xã Phước Ninh, thành phố Đà Nẵng

Năm sinh: 1904

Năm mất: 1997

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến